2 years ago

Đông trùng hạ thảo đâu thật, đâu giả

Không chỉ đối với các loài động vật, việc xét nghiệm ADN, cấu trúc gen còn được áp dụng với các loài thực vật.